Wyszukiwanie

-

Producenci
Nowości
Promocje
Bestsellery
TagiJako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

 
Zasady zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE)

    Prawo do zwrotu przysługuje podróżnym zamieszkałym poza terytorium Unii Europejskiej. Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
    Towar nabyty przez podróżnego musi być w stanie nienaruszonym wywieziony poza terytorium wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
    Podstawą do dokonania zwrotu jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu musi być dołączony paragon z kasy fiskalnej.
    Zwrot nie będzie dokonywany, jeżeli od końca miesiąca, w którym podróżny zakupił towar upłynęło ponad 10 miesięcy.
    Urząd celny potwierdzi wywóz po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę z danymi przedstawionymi w paszporcie.
    Podatek jest zwracany w PLN. Sprzedawca pobiera prowizję od zwracanej kwoty podatku. Kwota prowizji wynosi 50 zł wartości zwracanego podatku.
    Minimalna wartość zakupów uprawniających do zwrotu podatku wynosi 200 PLN.Rules for VAT refunds to travelers (TAX FREE)

    The right to a refund granted to travelers residing outside the European Union. Domicile shall be determined on the basis of the passport or other identity document.
    Goods purchased by the traveler must be intact exported outside the community of travelers' personal luggage, not later than the last day of the third month following the month in which you purchased
    The basis for the refund is to present the travel document issued by a roll-call vendor. Exports of goods should be identified on this document by the customs office stamp stocked in the enumerator. To the document must be accompanied by a receipt from the cash register.
    Reimbursement will be made if the end of the month in which the traveler bought the goods have passed over 10 months.
    The customs office will confirm the export after presentation of the goods exported by the passenger and checked the roll call of the document issued by the seller to the data provided in the passport.
    The tax is returned in the PLN. The seller gets a commission on the amount of the tax return. The amount of commission is 50 PLN of the return of the tax.
    The minimum value of purchases for qualifying for the refund is 200 PLN.